7-İşletmeler Daire Başkanlığı

(1) İşletmeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık ve il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan tesis ve işletmelerin daha verimli ve aktif kullanılması için işletme modellerinin geliştirilmesi, çalışma usulleri ve takiplerine yönelik yenilikçi yaklaşımların oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütmek,

b) Tesis ve işletmelerin özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde yaptırılmasına ve işletilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımların ve yatırım-teşvik modellerinin oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütmek,

c) İl müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan her türlü tesis ve işletmelerin “sıfır atık” hedefleri kapsamında çalışmalar yürütmek, ayrıca çevre ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi uygulamaların oluşturulması için ilgili birimlere proje önerileri sunmak,

ç) Bakanlık veya il müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü gençlik ve spor tesisleri, büfe, kafeterya, atölye, misafirhane, sporcu kamp tesisleri, sağlık merkezi, otopark, çay ocağı vb. yerlerin kullanımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

d) Reklam alanlarının kullanımı ve yayınlanabilecek reklamların içerik ve özelliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

e) Reklam alanlarının kullanım ücretlerinin il müdürlüklerince belirlenmesine müteakip hazırlanacak çizelgeler göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapmak ve gelirlerin artırılmasına yönelik hedefleri belirlemek,

f) Saha ve tesislerde yapılacak müsabaka ve etkinliklerin yayınlanmasında yayıncı kuruluşlardan alınacak giriş ücretlerinin usul ve esaslarını belirlemek,

g) Bakanlık veya il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan ve üçüncü kişilere kiralanmak veya tahsis edilmek suretiyle kullandırılan saha, tesis ve işletmelerin sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının belirli aralıklarla kontrollerini yapmak ve/veya il müdürlükleri tarafından yapılmasını sağlamak, sözleşmeye aykırı kullanım tespit edilmesi halinde feshine ilişkin işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

ğ) Bakanlık veya il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan stat, stadyum, saha ve tesislerin müsabaka tahsis ücretlerini ve şartlarını belirleyerek il müdürlüklerine göndermek,

h) İl Müdürlüklerinin kullanımında bulunan tüm tesislerin yıllık gelir gider cetvellerinin incelenerek gerekli analizleri yapmak, gelirleri artırıcı-giderleri azaltıcı tedbirlerin alınması ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,

ı) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İşletmeler Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Proje ve Danışmanlık Şubesinin (Uzman) görevleri şunlardır;

 1. Bakanlık ve il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan tesis ve işletmelerin daha verimli ve aktif kullanılması için işletme modellerinin geliştirilmesi, çalışma usulleri ve takiplerine yönelik yenilikçi yaklaşımların oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütmek.
 2. Tesis ve işletmelerin özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde yaptırılmasına ve işletilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımların ve yatırım-teşvik modellerinin oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütmek.
 3. İl müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan her türlü tesis ve işletmelerin “sıfır atık” hedefleri kapsamında çalışmalar yürütmek, ayrıca çevre ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi uygulamaların oluşturulması için ilgili birimlere proje önerileri sunmak.
 4. Genel müdürlük veya il müdürlükleri tarafından yapılan ya da yaptırılan spor, gençlik ve yurt tesis ve binaların planlama aşamasında; yapım amaçlarının belirlenmesi, kullanım fonksiyonlarının yükseltilmesi ve yapım maliyetlerinin optimum biçimde oluşturulması için; uzmanların, kurumların ve akademisyenlerin görüşleri (uluslararası gençlik ve spor kuruluşları standartları) doğrultusunda ilgili birimlere öneriler sunmak.
 5. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) İşletme Takip ve Kontrol Şubesinin (Uzman) görevleri şunlardır;

 1. Bakanlık ve il müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü gençlik ve spor tesisleri, büfe, kafeterya, atölye, misafirhane, sporcu kamp tesisleri, sağlık merkezleri, otopark, çay ocağı vb. yerlerin kullanımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 2. Reklam alanlarının kullanımı ve yayınlanabilecek reklamların içerik ve özelliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 3. Reklam alanlarının kullanım ücretlerinin il müdürlüklerince belirlenmesine müteakip hazırlanacak çizelgeler göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapmak ve gelirlerin artırılmasına yönelik hedefleri belirlemek.
 4. Saha ve tesislerde yapılacak müsabaka ve etkinliklerin yayınlanmasında yayıncı kuruluşlardan alınacak giriş ücretlerinin usul ve esaslarını belirlemek.
 5. Bakanlık veya il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan ve üçüncü kişilere kiralanmak veya tahsis edilmek suretiyle kullandırılan saha, tesis ve işletmelerin sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının belirli aralıklarla kontrollerini yapmak ve/veya il müdürlükleri tarafından yapılmasını sağlamak, sözleşmeye aykırı kullanım tespit edilmesi halinde feshine ilişkin işlemlerin başlatılmasını sağlamak.
 6. Bakanlık veya il müdürlüklerinin tasarrufunda bulunan stat, stadyum, saha ve tesislerin müsabaka tahsis ücretlerini ve şartlarını belirleyerek il müdürlüklerine göndermek.
 7. İl müdürlüklerinin kullanımlarında bulunan tüm tesislerin yıllık gelir gider cetvellerinin incelenerek gerekli analizleri yapmak, gelirleri artırıcı-gelirleri azaltıcı tedbirlerin alınması ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
 8. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.