6-Mevzuat Ve Uygulama Daire Başkanlığı

Mevzuat Ve Uygulama Daire Başkanlığı

(1) Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe gönderilen mevzuat taslaklarını incelemek ve ilgili birimlere görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinden kaynaklı dava ve icra takiplerine ilişkin savunmaya esas bilgi, belge ve görüşleri hazırlayarak ilgili hizmet birimlerine göndermek,

c) Merkez ve taşra birimleri tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen sözleşme ve protokol taslaklarının ön incelemesini yaparak birim görüşünü hazırlamak,

ç) Daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından uygulamada tereddüte düşülen konularda uygulamaya esas olacak şekilde ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

d) Özel ihtisas gerektiren durumlarda, uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan uygulamaya yönelik görüş alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Denetim birimleri tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak temin etmek,

f) Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu ile arabuluculuk komisyonlarında görevlendirilecek üyeleri bildirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

g) Genel Müdürlüğe tebliğ edilen veya ilgili birimlerden gönderilen haciz ihbarnamelerine ilişkin bilgi vermek,

ğ) Kamu ihale mevzuatından kaynaklı fesih ve ihaleden yasaklılık işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesi konusunda ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak,

h) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Mevzuat Şubesinin (Uzman) görevleri şunlardır;

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzuat taslakları hakkında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş bildirmek.
  2. Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinden kaynaklı dava ve icra takiplerine ilişkin savunmaya esas bilgi, belge ve görüşleri hazırlayarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek.
  3. Genel Müdürlük faaliyeti ile ilgili mevzuat ve mütalaa hazırlamak.
  4. Daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından uygulamada tereddüte düşülen konularda uygulamaya esas olacak şekilde ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
  5. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu ile arabuluculuk komisyonlarında görevlendirilecek üyeleri bildirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  6. Kamu ihale mevzuatından kaynaklı fesih ve ihaleden yasaklılık işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesi konusunda ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak.
  7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Sözleşmeler ve Uygulamalar Şubesinin (Uzman) görevleri şunlardır;

  1. Genel Müdürlüğe tebliğ edilen veya ilgili birimlerden gönderilen haciz ihbarnamelerine ilişkin bilgi vermek.
  2. Denetim birimleri tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak temin etmek ve sunmak.
  3. Özel ihtisas gerektiren durumlarda, uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan uygulamaya yönelik görüş alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.