5-İzleme, Değerlendirme Ve Raporlama Daire Başkanlığı

(1) İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait taşınmaz ve tesislere ilişkin izleme, değerlendirme, raporlama işlemlerini yapmak, ilgili birimlere sunmak ve koordinasyonu sağlamak,

b) İzleme verilerini değerlendirerek bu veriler ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak, envanter hazırlamak ve raporlamak,

c) İnşaatı devam eden tesislerin nakdi ve fiziki ilerlemesini görsel ve/veya yazılı olarak takip sistemine işlemek,

ç) Tesislerin fonksiyonel kullanımını sağlamak amacıyla sahadan yerinde izleme ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan bilgileri ilgili birimlerle paylaşarak projelerde revizyon yapılmasına katkı sağlamak,

d) Tesis inşaatlarıyla ilgili izleme ve değerlendirme yapan kişi, kurum ve kuruluşlar (kontrol memuru, müşavir firma, İl Müdürlükleri) arasında koordinasyon sağlayarak tesislerle ilgili yazılı ve görsel dokümanları sağlıklı bir şekilde toplayarak sisteme işlemek,

e) Tesislerle ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyip raporlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,

f) Yatırım talepleri konusunda il ve ilçelere yönelik nüfus, genç nüfus ve mevcut tesisler üzerinden ihtiyaç değerlendirmesi yaparak bu hususta ortaya çıkan bilgileri ilgi birimlerin değerlendirmesine sunmak,

g) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından 4982 sayılı bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurular ile Kamu Denetçiliği Kurumundan gönderilen başvuruları cevaplamak,

ğ) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

h) Faaliyet raporlarını hazırlamak,

ı) Genel Müdürlüğün tanıtım, internet sayfası, tasarım ve güncelleme işlerini yürütmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

i) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Yatırım Takip ve Envanter Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait yatırım verilerini, taşınmaz ve tesisleri takip ederek kayıt altına almak.

2) İnşaatı devam eden tesislerin nakdi ve fiziki ilerlemesini görsel ve/veya yazılı olarak takip sistemine işlemek.

3) Tesis inşaatlarıyla ilgili izleme ve değerlendirme yapan kişi, kurum ve kuruluşlar (kontrol memuru, müşavir firma, İl Müdürlükleri) arasında koordinasyon sağlayarak tesislerle ilgili yazılı ve görsel dokümanları sağlıklı bir şekilde toplamak ve sisteme işlemek.

4) Tesislerle ve taşınmazlarla ilgili envanter oluşturmak ve envanterle ilgili yazılı ve dijital görseller hazırlamak.

5) İlgili birimlerle karşılıklı bilgi paylaşımı yapmak.

6) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) İzleme, Raporlama ve Koordinasyon Şubesinin görevleri şunlardır;

1)Bakanlık veya il müdürlüğü tasarrufunda bulunan tesisleri ve inşaatları yerinde izlemek.

2) Tesislerin fonksiyonel kullanımını sağlamak amacıyla sahadan yerinde izleme ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan bilgileri ilgili birimlerle paylaşarak projelerde revizyon yapılmasına katkı sağlamak.

3Tesislerle ve inşaatlarla ilgili izleme sonuçlarını rapor haline getirerek ilgili birimlerle paylaşmak.

4Yatırım talepleri konusunda ihtiyaç değerlendirmesi çalışması yaparak bu hususta ortaya çıkan analitik bilgileri ilgili birim ve kuruluşlarla paylaşmak.

5Taahhüt yazılarını yazmak.

6Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen başvurular, Kamu Denetçiliği Kurumundan (OMBUDSMAN) gönderilen başvurular, Bakanlık İletişim Merkezinden gelen başvurular ve soru önergeleri hakkında Genel Müdürlük makamından talep edilen bilgileri ilgili daire başkanlıklarıyla koordine ederek göndermek.

7Yatırımlara ilişkin istatistiki bilgi ve verileri hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak.

8Talepler doğrultusunda yatırımlara ilişkin bilgi notları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak.

9Faaliyet raporlarını hazırlamak,

10Genel Müdürlüğün tanıtım, internet sayfası, tasarım ve güncelleme işlerini yürütmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

11) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.