5-İzleme, Değerlendirme Ve Raporlama Daire Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait taşınmaz ve tesislere ilişkin izleme, değerlendirme, raporlama işlemlerini yapmak, ilgili birimlere sunmak ve koordinasyonu sağlamak,

 b) İzleme verilerini değerlendirerek bu veriler ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak, envanter hazırlamak ve raporlamak,

 c) İnşaatı devam eden tesislerin nakdi ve fiziki ilerlemesini görsel ve/veya yazılı olarak takip sistemine işlemek,

 d) Tesislerin fonksiyonel kullanımını sağlamak amacıyla sahadan yerinde izleme ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan bilgileri ilgili birimlerle paylaşarak projelerde revizyon yapılmasına katkı sağlamak,

 e) Tesis inşaatlarıyla ilgili izleme ve değerlendirme yapan kişi, kurum ve kuruluşlar (kontrol memuru, müşavir firma, İl Müdürlükleri) arasında koordinasyon sağlayarak tesislerle ilgili yazılı ve görsel dokümanları sağlıklı bir şekilde toplayarak sisteme işlemek,

 f) Tesislerle ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyip raporlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,

 g) Yatırım talepleri konusunda il ve ilçelere yönelik nüfus, genç nüfus ve mevcut tesisler üzerinden ihtiyaç değerlendirmesi yaparak bu hususta ortaya çıkan bilgileri ilgi birimlerin değerlendirmesine sunmak,

 h) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından 4982 sayılı bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan Başvurular,

  İ)  Kamu Denetçiliği Kurumundan gönderilen başvuruları cevaplamak,

 j) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

 k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.