1-Uygulama 1 ve Uygulama 2 Daire Başkanlıkları

Uygulama 1 ve Uygulama 2 Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

Uygulama Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

 a) Bakanlığa ait tesislerin yapım, güçlendirme, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 b) Genel Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanmış olan işlerin yer teslimini yapmak,

 c) Sözleşmeye taraf yüklenici tarafından teknik personel bildirimi ve Ali Risk sigortasının süresi içerisinde idareye sunulmasını sağlamak,

 d) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen süre içerisinde iş programının yüklenici tarafından yapılarak idareye sunulmasını sağlamak,

 e) Sözleşme ve ekleri çerçevesinde yapım işlerinin denetimini yapmak ve yaptırmak,

 f) Yapım işleri kapsamında temlik ve alt yüklenici taleplerini değerlendirmek ve onaya sunmak,

 g) Yapım işi kapsamında bulunan imalatların proje ve şartnamesine uygun olarak malzeme seçimlerini yapmak,

 h) Yüklenici ile birlikte yapım işine ait hakedişlerin düzenlenmesini sağlamak,

 i) İşin yapım aşamasında oluşabilecek, imalat değişiklikleri, süre uzatımları ve iş artış eksilişini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

 j) İşin yapım aşamasında oluşabilecek proje revizyonları için ilgili daire başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

 k) Yapım işlerinin ödeneklerini takip etmek ve ilgili daire başkanlığına bildirmek,

 l) Yapım işlerinin fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

 m) Yapım işlerinin geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

 n) Yapım işlerinin kesin hesap ve kesin hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

 o) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.