1-Uygulama 1 ve Uygulama 2 Daire Başkanlıkları

Uygulama 1 ve Uygulama 2 Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

Uygulama 1 Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa ait tesislerin yapım, güçlendirme, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

b) Genel Müdürlük ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanmış olan işlerin yer teslimini yapmak,

c) Sözleşmeye taraf yüklenici tarafından teknik personel bildirimi ve All Risk sigortasının süresi içerisinde idareye sunulmasını sağlamak,

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen süre içerisinde iş programının yüklenici tarafından yapılarak idareye sunulmasını sağlamak,

d) Sözleşme ve ekleri çerçevesinde yapım işlerinin denetimini yapmak ve yaptırmak,

e) Yapım işleri kapsamında temlik ve alt yüklenici taleplerini değerlendirmek ve onaya sunmak,

f) Yapım işi kapsamında bulunan imalatların proje ve şartnamesine uygun olarak malzeme seçimlerini yapmak,

g) Yüklenici ile birlikte yapım işine ait hakedişlerin düzenlenmesini sağlamak,

ğ) İşin yapım aşamasında oluşabilecek, imalat değişiklikleri, süre uzatımları ve iş artış eksilişini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

h) İşin yapım aşamasında oluşabilecek proje revizyonları için ilgili daire başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

ı) Yapım işlerinin ödeneklerini takip etmek ve ilgili daire başkanlığına bildirmek,

i) Yapım işlerinin fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

j) Yapım işlerinin geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

k) Yapım işlerinin kesin hesap ve kesin hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

l) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Uygulama 1 Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Uygulama 1A Şubesinin görevleri şunlardır;

 1. Sözleşmeye bağlanmış olan yapım işlerinin yer teslimini yapmak ve yaptırmak.

2) Yapım işlerinin yapı ruhsatı ile ilgili işlemlerini, yüklenici, müşavir ve İl Müdürlükleri vasıtası ile takip ederek, yapı ruhsatı alınmasını sağlamak.

 1. Yapım işlerinin iş programı, All Risk sigorta poliçeleri, teknik personel bildiriminin zamanında düzenlenmesini sağlamak ve idare onayına sunmak.
 2. Yapım işlerinin denetim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
 3. Yapım işleri hakedişlerinin düzenlenmesini sağlamak ve idare onayına sunmak.
 4. Yapım işlerinin proje revizyonları, imalat değişiklikleri ve süre uzatımları iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak ve idare onayına sunmak.
 5. Proje revizyonu taleplerini Etüt Proje Daire Başkanlığı ile değerlendirerek, revizyonların zamanında yapılmasını sağlamak.
 6. İş artış ve eksiliş hesaplarının yapılmasını ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 7. Yapım işleri ile ilgili temlik taleplerini değerlendirmek ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 8. Yapım işleri kapsamında yapılacak olan imalatların malzeme onaylarının alınmasını sağlamak.
 9. Yapım işleri ile ilgili olarak gerekli malzeme testlerinin yapılmasını sağlamak.
 10. Yapım işlerinin onaylı iş programına göre ilerlemesini takip etmek, iş programına uyulmadığı takdirde gerekli ihtarları yapmak veya yaptırmak.
 11. Tamamlanan yapım işleri ile ilgili olarak Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde geçici ve kesin kabul heyetlerini oluşturmak, idare onayına sunulmasını sağlayarak geçici ve kesin kabullerini yaptırmak.
 12. Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesap ve hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 13. Yapım İşlerinin ödenek dağılımlarını Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılmasını sağlamak.
 14. Geçici kabulü yapılan tesislerin Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını sağlamak.
 15. Yapımı tamamlanan tesislerin İl Müdürlüklerine teslimini sağlamak.
 16. Yapımı tamamlanan tesislerin elektrik, su, doğalgaz vs. aboneliklerinin İl Müdürlükleri tarafından yaptırılmasını takip etmek.
 17. Yapım işlerinde ek kesin teminat mektubu alınması gereken hallerde, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 18. Kesin teminat mektuplarının sürelerini takip etmek ve gerektiğinde süresi tamamlanmadan süresinin uzatılmasını sağlamak.
 19. Yüklenicileri şantiyelerde mevzuata göre iş güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda ikaz etmek.
 20. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda görev alanındaki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 21. Yapım İşlerine ait danışmanlık hizmetlerinin denetim hizmetlerini yapmak, danışman firma hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak, iş programı, süre uzatımları, kabul işlemleri, kesin hakediş iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 22. Daire Başkanlarının gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla imzaladığı ödeme emri belgesinin tekemmülüne kadar geçen süreçteki iş ve işlemleri, gerçekleştirme görevliliği kapsamında uygulama görevi yürüten şube müdürü ve idare uzmanları (kontrol mühendisleri) tarafından yerine getirilir.
 23. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uygulama 1B Şubesinin görevleri şunlardır;

 1. Sözleşmeye bağlanmış olan yapım işlerinin yer teslimini yapmak ve yaptırmak.

2) Yapım işlerinin yapı ruhsatı ile ilgili işlemlerini, yüklenici, müşavir ve İl Müdürlükleri vasıtası ile takip ederek, yapı ruhsatı alınmasını sağlamak.

 1. Yapım işlerinin iş programı, All Risk sigorta poliçeleri, teknik personel bildiriminin zamanında düzenlenmesini sağlamak ve idare onayına sunmak.
 2. Yapım işlerinin denetim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
 3. Yapım işleri hakedişlerinin düzenlenmesini sağlamak ve idare onayına sunmak.
 4. Yapım işlerinin proje revizyonları, imalat değişiklikleri ve süre uzatımları iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak ve idare onayına sunmak.
 5. Proje revizyonu taleplerini Etüt Proje Daire Başkanlığı ile değerlendirerek, revizyonların zamanında yapılmasını sağlamak.
 6. İş artış ve eksiliş hesaplarının yapılmasını ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 7. Yapım işleri ile ilgili temlik taleplerini değerlendirmek ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 8. Yapım işleri kapsamında yapılacak olan imalatların malzeme onaylarının alınmasını sağlamak.
 9. Yapım işleri ile ilgili olarak gerekli malzeme testlerinin yapılmasını sağlamak.
 10. Yapım işlerinin onaylı iş programına göre ilerlemesini takip etmek, iş programına uyulmadığı takdirde gerekli ihtarları yapmak veya yaptırmak.
 11. Tamamlanan yapım işleri ile ilgili olarak Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde geçici ve kesin kabul heyetlerini oluşturmak, idare onayına sunulmasını sağlayarak geçici ve kesin kabullerini yaptırmak.
 12. Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesap ve hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve idare onayına sunulmasını sağlamak.
 13. Yapım İşlerinin ödenek dağılımlarını Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılmasını sağlamak.
 14. Geçici kabulü yapılan tesislerin Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını sağlamak.
 15. Yapımı tamamlanan tesislerin İl Müdürlüklerine teslimini sağlamak.
 16. Yapımı tamamlanan tesislerin elektrik, su, doğalgaz vs. aboneliklerinin İl Müdürlükleri tarafından yaptırılmasını takip etmek.
 17. Yapım işlerinde ek kesin teminat mektubu alınması gereken hallerde, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 18. Kesin teminat mektuplarının sürelerini takip etmek ve gerektiğinde süresi tamamlanmadan süresinin uzatılmasını sağlamak.
 19. Yüklenicileri şantiyelerde mevzuata göre iş güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda ikaz etmek.
 20. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda görev alanındaki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 21. Yapım İşlerine ait danışmanlık hizmetlerinin denetim hizmetlerini yapmak, danışman firma hakedişlerini yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak, iş programı, süre uzatımları, kabul işlemleri, kesin hakediş iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 22. Daire Başkanlarının gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla imzaladığı ödeme emri belgesinin tekemmülüne kadar geçen süreçteki iş ve işlemleri, gerçekleştirme görevliliği kapsamında uygulama görevi yürüten şube müdürü ve idare uzmanları (kontrol mühendisleri) tarafından yerine getirilir.
 23. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İnceleme ve Kesin Hesap 1 Şubesinin görevleri şunlardır;

 1. Düzenlenmiş olan yapım hakedişlerinin evrak bazında incelemesini yapmak, eksik veya hatalı düzenlenmiş olan evrakları tespit ederek, eksik ve hataların düzeltilmesini sağlamak.
 2. Yapım hakedişlerini incelemek; sözleşme pursantaj oranlarını hakedişle karşılaştırmak, gerçekleşen pursantaj oranlarını matematiksel olarak kontrol etmek, bir önceki hakedişin gerçekleşen pursantaj oranlarını kontrol etmek ve varsa hataları düzeltmek veya düzelttirmek.
 3. Metraj icmali (Yeşil defter), fiyat farkı hesap tablosu, ödenek dilimleri ve iş programı, yapılan işler listesi, hakediş özeti, hakediş icmali, hakediş raporu son sayfası içerisindeki matematiksel işlemleri kontrol etmek, sayfalar arası geçişlerin doğruluğunu kontrol etmek ve varsa hataları düzeltmek veya düzelttirmek.
 4. İş programlarını, iş artış ve eksiliş hesaplarını incelemek, varsa hataları düzeltmek, düzelttirmek ve onaya sunmak.
 5. Kesin hesap ve kesin hakediş raporlarını yukarıda belirtilen esaslar da dâhil olmak üzere incelemek ve onaya sunmak.
 6. Talep halinde yapım işlerinin İş Deneyim Belgelerini düzenlemek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri İhale Daire Başkanlığına göndermek.
 7. Yapım İşlerine ait danışmanlık hizmetlerinin hakedişlerini incelemek ve onaya sunmak.
 8. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Açık Spor Tesisleri Şubesinin görevleri şunlardır:

1) Her türlü açık spor tesislerinin (futbol sahaları, atletizm pistleri, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, çim kayağı, vb.) yapım işlerinin denetim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

2) Her türlü açık spor tesislerinin (futbol sahaları, atletizm pistleri, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, çim kayağı, vb.) uluslararası standartlarının format değişikliklerini takip etmek ve yapım aşamasında uygulamaya aktarmak.

3) Çim sahalarda kullanılacak çim tohumlarının uluslararası normlara uygunluğunu takip etmek ve edilmesini sağlamak.

4) Bu şubenin diğer görevleri, Uygulama 1 Daire Başkanlığı altındaki Uygulama 1A Şubenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla aynıdır.

5) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak