2-Etüt Proje Daire Başkanlığı

Etüt Proje Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın Yatırım Programında yer alan işlerin projelerini yapmak ve/veya yaptırmak, projelerin maliyet işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak ve projelerin yapım ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak,

b) Merkez ve taşra teşkilatına ait bina ve tesislerin, ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak ve/veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

c) Bakanlıkça kullanılacak her türlü spor, yurt yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak ve mevcut spor ve yurt yapılarının bu standartlara uygun hale getirilmesi için mimarlık ve mühendislik çalışmaları yapmak,

d) Spor ve yurt yapılarının yapımında kullanılacak yeni malzemeler ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme, şartname oluşturma ile bunların uygulamada kullanılmasını önermek,

e) Merkez ve taşra teşkilatına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak, çözüm üretmek,

f) Merkez ve taşra teşkilatından gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,

g) Merkez ve taşra teşkilatının yapılarında uygulanacak mimari ve tüm mühendislik projelerine ilişkin Bakanlığın ilke ve görüşlerini hazırlamak, taşra teşkilatına iletmek ve kontrolünü sağlamak,

 h) Bakanlık ve taşra teşkilatının yapılarında "sıfır atık" hedefleri kapsamında çalışmalar yürütmek, çevre ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi uygulamalar oluşturmak,

 i ) Mimari proje yarışmalarının yapılmasını sağlamak,

 j) Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,

 k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.