2-Etüt Proje Daire Başkanlığı

1-) Etüt Proje Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın Yatırım Programında yer alan işlerin projelerini yapmak ve/veya yaptırmak, projelerin maliyet işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak ve projelerin yapım ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak,

b) Merkez ve taşra teşkilatına ait bina ve tesislerin, ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak ve/veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

c) Bakanlıkça kullanılacak her türlü spor, yurt yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak ve mevcut spor ve yurt yapılarının bu standartlara uygun hale getirilmesi için mimarlık ve mühendislik çalışmaları yapmak,

ç) Spor ve yurt yapılarının yapımında kullanılacak yeni malzemeler ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme, şartname oluşturma ile bunların uygulamada kullanılmasını önermek,

d) Merkez ve taşra teşkilatına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak, çözüm üretmek,

e) Merkez ve taşra teşkilatından gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,

f) Merkez ve taşra teşkilatının yapılarında uygulanacak mimari ve tüm mühendislik projelerine ilişkin Bakanlığın ilke ve görüşlerini hazırlamak, taşra teşkilatına iletmek ve kontrolünü sağlamak,

g) Bakanlık ve taşra teşkilatının yapılarında "sıfır atık" hedefleri kapsamında çalışmalar yürütmek, çevre ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi uygulamalar oluşturmak,

ğ) Mimari proje yarışmalarının yapılmasını sağlamak,

h) Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,

ı) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2-) Etüt Proje Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Mimari Proje Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Bakanlığa ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, mimari tip veya özel avan-kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.

2) Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan ve Bakanlıkça kullanılacak her türlü yapı için projesi yaptırılan işlerin maliyet işlemlerinin Genel Müdürlüğümüz ilgili diğer birimlerince incelenmesini sağlamak.

3) Mimari projelerde yapılması gereken tadilatları yapmak veya yaptırmak.

4) İnşaatı devam eden binalarda projelere uygunluğu açısından ortaya çıkan yapısal problemlerle ilgili yerinde incelemeler yapmak. Merkez ve Taşra Teşkilatından iletilen teknik sorunlara ilişkin çözüm bulmak ve görüş bildirmek.

5) Mimari proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak, görüş bildirmek, rapor düzenlemek ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların Bakanlığa ait yapılarda uygulanmasını sağlamak.

6) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Statik- Geoteknik Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Bakanlığa ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi, altyapı ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.

2) Her türlü statik ve geoteknik projelerin; diğer proje disiplinleri (mimari, makine-elektrik tesisatı) ile koordineli çalışarak tüm uygulama projelerinin uygulanabilir ve uyumlu hazırlanmasını sağlamak.

3) Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan ve Bakanlıkça kullanılacak her türlü yapı için projesi yaptırılan işlerin maliyet işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzün ilgili diğer birimlerince incelenmesini sağlamak.

4) Her türlü statik ve geoteknik projelerin hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak, görüş bildirmek, rapor düzenlemek ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların Bakanlığa ait yapılarda uygulanmasını sağlamak.

5) Bakanlığın görev kapsamı içerisinde yer alan yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak ve çözümler üretmek.

6) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Makine- Elektrik Tesisat Şubesinin görevleri şunlardır;

Bakanlığa ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, makine tesisatı ve elektrik tesisatı tip veya özel kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.

Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan ve Bakanlıkça kullanılacak her türlü yapı için projesi yaptırılan işlerin maliyet işlemlerinin Genel Müdürlüğümüz ilgili diğer birimlerince incelenmesini sağlamak.

Her türlü uyuşmazlık ve inceleme konularına esas makine tesisat ve elektrik tesisat imalatları ile ilgili olarak rapor hazırlamak. İnşaatların yapımı esnasında makine tesisatı ve elektrik tesisatı ile ilgili; uygulamada doğan aksaklık ve tereddütlerin yerinde incelenerek giderilmesini sağlamak.

Makine ve Elektrik Tesisatı proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların Bakanlığa ait yapılarda uygulanmasını sağlamak.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Fizibilite ve Enerji Verimliliği Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Ulusal politikalar doğrultusunda Bakanlığımız adına enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak, Bakanlığımıza bağlı spor ve yurt yapılarının enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulama sonrası sonuçlarının izlenmesi ve raporlanmasını yapmak.

2) Yargıya intikal etmiş işlerde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri temin ederek gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

3) Güncel mevzuatı (kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı, yönetmelik, genelge, tebliğ vs.) izlemek, mevzuat tasarıları ile ilgili olarak daire başkanlığının görüşünün oluşturulması amacıyla şubeler arasında koordinasyonu sağlamak.

4) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek, bu teknolojilerin projelerde kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini tespit etmek için yurt içi ve yurt dışındaki kurs, seminer, kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, fuar vs. her türlü etkinliğe katılım sağlamak.

5) Talep halinde Hizmet Alımı veya Danışmanlık Hizmet Alımı İş Deneyim belgelerini düzenlemek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri İhale Daire Başkanlığına göndermek.

6) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.