4-Taşınmaz ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 a) Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım, kira, trampa, arsa veya kiralama ile kat karşılığı inşaat, sınırlı ayni hak tesisi, takas, tahsis, devir işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işlemleri yürütmek,

 b) Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa, sınırlı ayni hak ve benzeri hakların tesis edilmesi ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 c) Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler veya Üniversitelerin mülkiyetinde olup; gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek,

 d) Yatırım yapılması planlanan taşınmazların imar mevzuatı yönünden yatırıma uygun hale getirilebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

 e) Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyelerin tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,

 f) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri ile sosyal amaçlara ilişkin diğer tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek,

 g) Taşınmazların kaydı, muhafazası ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

 h) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait tesislerin amacına uygun olarak kullanılması kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi veya kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 i) Kamu kurum ve kuruluşları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Bakanlık veya il müdürlüklerine yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek,

 j) Bakanlık veya il müdürlükleri aleyhine mülkiyete yönelik açılan tüm davalarda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün savunmasına esas teşkil edecek teknik görüş bildirmek,

 k) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.