3-İhale Daire Başkanlığı

(1) İhale Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İhaleleri planlamak,

b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesindeki ihalelere ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

c) Metraj ve keşif, yaklaşık maliyet hazırlamak veya hazırlattırmak,

ç) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İhale Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını aşağıda yer alan birimler aracılığıyla yürütür.

a) Metraj ve Keşif Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Etüt Proje Daire Başkanlığından gelen onaylı projelerdeki özel fiyatları belirlemek.

2) Piyasa Araştırma ve gerekli analizler sonucu tespit edilen Özel Fiyatları ve analizleri içeren Bakanlığımıza ait özel Birim Fiyat Listesi oluşturmak ve yıllık olarak revize etmek.

3) Uygulama aşamasında imalatlarda çıkabilecek iş eksilişleri ile ilgili yeni fiyat ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermek.

4) Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından gönderilen onaylı projelere ilişkin Yaklaşık Maliyet çalışmalarının, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Ziraat disiplinleri çerçevesinde organize edilerek yapılması.

5) Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından gönderilen onaylı dokümanları ve Yaklaşık Maliyet çalışmaları sonucu elde edilen evrakları içerir ihale dosyasını hazırlamak.

6) İhalesi, Genel Müdürlüğümüzce veya İl Müdürlüklerince yapılacak olan ihalelerin hazırlanan ihale dokümanlarının İhale Şubesine gönderilmesi.

7) Yaklaşık Maliyet eki analiz ve metrajların dijital ortamda arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi.

8) Yaklaşık Maliyet çalışmaları sonucu Yaklaşık Maliyet İcmal Onayını harcama yetkilisinin onayına sunmak.

9) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) İhale Şubesinin görevleri şunlardır;

1) Metraj ve Keşif Şubesinden gelen İhale dokümanı doğrultusunda yapılacak ihalenin yatırım programı kaydını ve ödenek durumunu kontrol ederek İhale Onay Belgesini harcama yetkilisinin onayına sunmak.

2) Harcama yetkilisince onaylanan İhale Onay Belgesine göre İhale ilanını hazırlamak.

3) Kamu İhale Kurumu İlan Bedeli Onayını almak, ödenmesini takip etmek, ilan sevk işlem formunu düzenleyerek göndermek ve ilanın yayınlamasını takip etmek.

4) İhale ilanının işin yapılacağı mahalde yayımlanması gerektiği durumlarda ihale ilanını yayımlatmak ve ilan bedeli faturalarının ödemelerini takip etmek.

5) İhale Komisyonunu oluşturmak ve harcama yetkilisinin onayına sunmak.

6) İhale komisyon üyelerine, oluşturulan ihale işlem dosyasının birer örneğini göndermek,

7) İhale dokümanının isteklilere satışını sağlamak.

8) Yayımlanmış olan ihale ilanlarına yapılabilecek itirazları ihale yetkilisine bildirmek ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahiplerine ve diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak.

9) İhale günü ve zamanı geldiğinde ihale dosyalarının tanzimini yaparak ihale komisyonuna ulaştırmak ve ihalenin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

10) İhale Komisyonunca ihalesi tamamlanan ihalelerin, ihale komisyonu kararının onayını takip etmek ve Kamu İhale Kurumu sitesinde EKAP veri girişini yaparak kararın isteklilere tebligatının yapılmasını sağlamak.

11) Kesinleşen İhale kararlarına yapılabilecek itirazları ihale yetkilisine bildirmek ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahibine ve diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak,

12) Sözleşme öncesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde İhalelerin Ön Mali Kontrolünün yapılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.

13) Ön Mali Kontrol işlemi tamamlanan ihalelerin, isteklilerinin gerekli evrakları hazırlaması ve sözleşmeye davetlerinin yapılması.

14) Sözleşmesi yapılan ihalelerin Sözleşmelerinin birer örneğini Uygulama Daire Başkanlıklarına göndermek.

15) Sözleşmesi yapılan ihalelerin sonuçlarının EKAP’ta yayımlanmasını sağlamak,

16) Sözleşmesi yapılan ihalelerin Sözleşmelerinin birer örneğini ve asıl suretini Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına göndermek.

17) Kamu İhale Kurumundan ve İhale yetkilisinden gelen ihale mevzuatı hakkındaki genelgeleri ve duyuruları diğer daire başkanlıklarına dağıtımını yapmak.

18) Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerince haklarında yasaklama kararları verilen firmalarla ilgili gerekli yasaklama evraklarını hazırlamak, Makam onayına sunmak ve yasaklanan firmaların yasaklama kararlarının yayımlanmasını sağlamak.

19) Daire Başkanlığınca ve Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.